රසායනික අවි සම්මුතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ජාතික අධිකාරියට සාදරයෙන් පිළිගනිමු

ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ රසායනික අවි සම්මුතීන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වූ ජාතික අධිකාරියේ (NACWC) වෙබ් අඩවිය වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු. NACWC සිය සේවාදායකයින්ට ප්‍රධාන වශයෙන් කර්මාන්තකරුවන් සහ රසායනික ආනයනකරුවන්/අපනයනකරුවන් සඳහා ගුණාත්මක හා කාර්යක්ෂම සේවාවක් සපයයි. අපගේ අනාගත සැලසුම්, ආනයන/අපනයන රසායනික ද්‍රව්‍ය සඳහා මාර්ගගත යෙදුම්, රසායනික ආරක්ෂාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා වටිනා තොරතුරු, ඔබේ පරිශ්‍රයේ ආරක්ෂාව සහ සෞඛ්‍ය සාධකය සහ රසායනික අවි සම්මුතියට අදාළ ප්‍රයෝජනවත් වෙබ් සබැඳි පිළිබඳව දැන ගැනීමට ඔබට වරින් වර වෙබ් අඩවිය හරහා සැරිසැරීමට හැකිය. දැනට, රසවත් හා අධ්‍යාපනික ගමනක් සඳහා අපගේ වෙබ් අඩවියට මම ඔබට ආරාධනා කරමි.

පුවත් හා සිදුවීම්

NACWC SUCCESSFULLY COMPLETED THE SECOND CAPACITY BUILDING PROGRAMME FOR FIRE FIGHTERS ON CHEMICAL EMERGENCY MANAGEMENT

The second capacity-building program for firefighting personnel focusing on chemical emergency management organized by the National Authority for Implementation of the Chemical Weapons Convention (NACWC) was effectively executed from December 19 to 21, 2023, at the Light House Galley, Colombo & Fire and Rescue Training Academy in Wellawatta. Sixty-two training personnel, representing the Tri- forces, SL Police, Fire brigades, and the Chemicals Industry, participated in the program. In the initial two days of the program, participants were briefed on the theoretical aspects of chemical emergency management by qualified lecturers specializing in the relevant field in Sri Lanka covering the topics of “ Role of first responders during a chemical emergency”, “Dust, Gas & Liquid explosion”, “Identification tools for chemical emergencies”, “Incident command system in chemical emergency management”, “Preventing chemical emergencies through industrial case studies”, “Heat stress management” and “Error and error management”. On the third day of the program, participants engaged in a case study analysis within divided groups and conducted a simulation drill at the Fire and Rescue Academy in Wellawatta. The program concluded with a certificate awarding ceremony, graced by the presence of Mrs. Badrani Jayawardena, Municipal Commissioner of Colombo, and the Divisional Fire Officer of Colombo.

Colombo, Sri Lanka
National Chemical Emergency Exercise Kicks Off with Successful Inaugural Meeting

The National Authority for Chemical Weapons Control (NACWC) achieved a significant milestone as officials successfully convened the inaugural meeting for the National Chemical Emergency Exercise, slated for the year 2024. The meeting, held on December 5, 2023, witnessed active participation from officers stationed at the Biyagama Industrial Zone. During the deliberations, key stakeholders engaged in fruitful discussions to outline the strategic framework and operational aspects of the upcoming chemical emergency exercise. The exchange of insights and expertise aimed to enhance preparedness and response mechanisms in the event of potential chemical emergencies. Following the successful meeting, participating officers embarked on a site visit to Dipped Products PLC, a critical component of the comprehensive preparedness initiative. The visit provided firsthand insights into the practical aspects of chemical emergency management, fostering a deeper understanding among the officers.

Colombo, Sri Lanka

පුහුණු වැඩසටහන්

  • 2023-05-24
Successfully Conducted Capacity building Program for Fire Fighting Personnel on Chemical Emergency Management on 24th-26th May 2023

Capacity Building Program for Fire Fighting Personnel in western province on Chemical Emergency Management Organized by the National Authority for the implementation of the Chemical Weapons Convention...

Read More..
  • 2023-05-19
Capacity building Program for Fire Fighting Personnel on Chemical Emergency Management to be held on 24th-26th May 2023

Sri Lanka Fire Service Department is the most responsible responding agency for responding to chemical emergencies in the country. The success of chemical emergency response activities highly depend...

Read More..
  • 2023-05-17
Lecture assistance for SLE CBRN first responders basic course

Lecture assistance was given by the NACWC Staff for the CBRN basic training programme conducted by 14th Engineers regiment at Army Camp Mattegoda on 17 May 23. Sixty five (65) trainees including Offic...

Read More..
  • 2023-03-21
Awareness Programme for Scheduled Chemical Users

As a regulatory body, NACWC believes that enhancing the awareness of the regulatory frame-work to the scheduled chemical users is more beneficial during service providing more efficiently and effectiv...

Read More..