රසායනික අවි සම්මුතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ජාතික අධිකාරියට සාදරයෙන් පිළිගනිමු

ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ රසායනික අවි සම්මුතීන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වූ ජාතික අධිකාරියේ (NACWC) වෙබ් අඩවිය වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු. NACWC සිය සේවාදායකයින්ට ප්‍රධාන වශයෙන් කර්මාන්තකරුවන් සහ රසායනික ආනයනකරුවන්/අපනයනකරුවන් සඳහා ගුණාත්මක හා කාර්යක්ෂම සේවාවක් සපයයි. අපගේ අනාගත සැලසුම්, ආනයන/අපනයන රසායනික ද්‍රව්‍ය සඳහා මාර්ගගත යෙදුම්, රසායනික ආරක්ෂාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා වටිනා තොරතුරු, ඔබේ පරිශ්‍රයේ ආරක්ෂාව සහ සෞඛ්‍ය සාධකය සහ රසායනික අවි සම්මුතියට අදාළ ප්‍රයෝජනවත් වෙබ් සබැඳි පිළිබඳව දැන ගැනීමට ඔබට වරින් වර වෙබ් අඩවිය හරහා සැරිසැරීමට හැකිය. දැනට, රසවත් හා අධ්‍යාපනික ගමනක් සඳහා අපගේ වෙබ් අඩවියට මම ඔබට ආරාධනා කරමි.

පුවත් හා සිදුවීම්

Ludhiana gas leak India

The leak occurred on Sunday morning in the city of Ludhiana, leaving 11 people dead and four in hospital. The area was sealed off and residents were evacuated after many people reported breathing difficulties. The cause of the leak has not been officially confirmed yet but reports say that high levels of hydrogen sulphide gas were detected in the area. A district official had said on Sunday that a chemical may have reacted with methane in manholes to produce the deadly vapour. A team from the National Disaster Response Fund is investigating the source of the gas leakage. "My cousin's entire family was killed," says Kapil Kumar, who lived in the neighbourhood where the leak took place. "There were five people living in the house. Now there is no one left."

Colombo, Sri Lanka
Japan PM Fumio Kishida evacuated after what appears to be smoke bomb thrown

A man was detained at the scene in Wakayama, where Mr Kishida had been due to give a speech, local media reported. A witness said they saw a person throwing something, followed by smoke, while another said they heard a big bang. No injuries were reported. Video showed officers piling on top of a person, believed to be a suspect. He was arrested on suspicion of obstruction of business and later identified by the authorities as 24-year-old Ryuji Kimura. His motivation is still unclear. Japan's public broadcaster, NHK, quoted Mr Kishida as saying there was a "loud blast" at the venue. "Police are investigating details, but I'd like to apologise for worrying many people and causing them trouble." By Shaimaa Khalil and Mattea Bubalo BBC News, Tokyo and London

Colombo, Sri Lanka

පුහුණු වැඩසටහන්

  • 2023-05-24
Successfully Conducted Capacity building Program for Fire Fighting Personnel on Chemical Emergency Management on 24th-26th May 2023

Capacity Building Program for Fire Fighting Personnel in western province on Chemical Emergency Management Organized by the National Authority for the implementation of the Chemical Weapons Convention...

Read More..
  • 2023-05-19
Capacity building Program for Fire Fighting Personnel on Chemical Emergency Management to be held on 24th-26th May 2023

Sri Lanka Fire Service Department is the most responsible responding agency for responding to chemical emergencies in the country. The success of chemical emergency response activities highly depend...

Read More..
  • 2023-05-17
Lecture assistance for SLE CBRN first responders basic course

Lecture assistance was given by the NACWC Staff for the CBRN basic training programme conducted by 14th Engineers regiment at Army Camp Mattegoda on 17 May 23. Sixty five (65) trainees including Offic...

Read More..
  • 2023-03-21
Awareness Programme for Scheduled Chemical Users

As a regulatory body, NACWC believes that enhancing the awareness of the regulatory frame-work to the scheduled chemical users is more beneficial during service providing more efficiently and effectiv...

Read More..