රසායනික අවි සම්මුතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ජාතික අධිකාරියට සාදරයෙන් පිළිගනිමු

ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ රසායනික අවි සම්මුතීන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වූ ජාතික අධිකාරියේ (NACWC) වෙබ් අඩවිය වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු. NACWC සිය සේවාදායකයින්ට ප්‍රධාන වශයෙන් කර්මාන්තකරුවන් සහ රසායනික ආනයනකරුවන්/අපනයනකරුවන් සඳහා ගුණාත්මක හා කාර්යක්ෂම සේවාවක් සපයයි. අපගේ අනාගත සැලසුම්, ආනයන/අපනයන රසායනික ද්‍රව්‍ය සඳහා මාර්ගගත යෙදුම්, රසායනික ආරක්ෂාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා වටිනා තොරතුරු, ඔබේ පරිශ්‍රයේ ආරක්ෂාව සහ සෞඛ්‍ය සාධකය සහ රසායනික අවි සම්මුතියට අදාළ ප්‍රයෝජනවත් වෙබ් සබැඳි පිළිබඳව දැන ගැනීමට ඔබට වරින් වර වෙබ් අඩවිය හරහා සැරිසැරීමට හැකිය. දැනට, රසවත් හා අධ්‍යාපනික ගමනක් සඳහා අපගේ වෙබ් අඩවියට මම ඔබට ආරාධනා කරමි.

පුවත් හා සිදුවීම්

Successfully conducted lecture session for basic course on CBRN response at SL ARMY Engineers Regiment

A lecture session was conducted by NACWC Staff for basic course on CBRN response, conducted by 14 CBRN Response Regiment – Mattegoda on 31 st January 2023. 07 Officers and 43 other rankers were participated for the training program. Subsequently, Chemical Detection Equipment available at Engineers regiment including Chemical Agent Monitor (CAM) was inspected by NACWC Staff.

Colombo, Sri Lanka
Rear Admiral Ravi Ranasinghe appointed as the Director of National Authority for Implementation of the Chemical Weapons Convention

The President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and Commander - in - Chief of the Armed Forces Hon. Ranil Wickremesinghe has appointed Director General Engineering SL Navy, Rear Admiral Ravi Ranasinghe as the Director of National Authority for Implementation of the Chemical Weapons Convention (NACWC) with effect from 27th January 2023. He assumed duties and the Office of the Director of NACWC at Suhurupaya, Battaramulla on 27th January 2023 with the presence of former Director of NACWC, Mr Jayantha Edirisinghe and staff. Subsequently, an introductory session and ongoing tasks was briefed to the newly appointed Director by NACWC Staff.

Colombo, Sri Lanka

පුහුණු වැඩසටහන්

  • 2022-03-07
Workshop on “Emerging Chemical Threats for National Security” is scheduled to be held on 24th March 2022.

With the industrial development during the past decade, Sri Lanka is experiencing chemical disasters which can be observed more frequently than early days. Such events include fires, explosions, leaka...

Read More..
  • 2022-02-25
Course on Explosion Protection and Safety Management in the Chemical Process Industries; Wuppertal Online Event 05 September 2022 - 07 October 2022

The Federal Government of Germany, the University of Wuppertal, and the Technical Secretariat (hereinafter “the Secretariat”) of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) wis...

Read More..
  • 2022-02-02
Online course on Assistance and Protection in Deterrence and Prevention on the use of Chemical Weapons & Toxic Industrial Chemicals from a Law Enforcement point of view Part 1.

- This on-line workshop is a capacity-building initiative within the framework of Article X of the Chemical Weapons Convention to support the OPCW Member States to strengthen participants ' capacity w...

Read More..
  • 2022-02-02
Seoul Workshop on Peaceful Applications in Chemistry

- The aim of the workshop is to promote the use of chemistry related to the Convention and to enhance national capacities in regional development. The specific objectives of the workshop are to: (a) t...

Read More..