රසායනික අවි සම්මුතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ජාතික අධිකාරියට සාදරයෙන් පිළිගනිමු

ජාතික ආරක්ෂාව සහ ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ රසායනික අවි සම්මුතීන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වූ ජාතික අධිකාරියේ (NACWC) වෙබ් අඩවිය වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු. NACWC සිය සේවාදායකයින්ට ප්‍රධාන වශයෙන් කර්මාන්තකරුවන් සහ රසායනික ආනයනකරුවන්/අපනයනකරුවන් සඳහා ගුණාත්මක හා කාර්යක්ෂම සේවාවක් සපයයි. අපගේ අනාගත සැලසුම්, ආනයන/අපනයන රසායනික ද්‍රව්‍ය සඳහා මාර්ගගත යෙදුම්, රසායනික ආරක්ෂාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා වටිනා තොරතුරු, ඔබේ පරිශ්‍රයේ ආරක්ෂාව සහ සෞඛ්‍ය සාධකය සහ රසායනික අවි සම්මුතියට අදාළ ප්‍රයෝජනවත් වෙබ් සබැඳි පිළිබඳව දැන ගැනීමට ඔබට වරින් වර වෙබ් අඩවිය හරහා සැරිසැරීමට හැකිය. දැනට, රසවත් හා අධ්‍යාපනික ගමනක් සඳහා අපගේ වෙබ් අඩවියට මම ඔබට ආරාධනා කරමි.

ඉදිරි පුහුණු වැඩසටහන්

  • 2022-03-07
Workshop on “Emerging Chemical Threats for National Security” is scheduled to be held on 24th March 2022.

With the industrial development during the past decade, Sri Lanka is experiencing chemical disasters which can be observed more frequently than early days. Such events include fires, explosions, leakages or releases of toxic and hazardous materials that can cause disaster situations including people illness, injury, disability or death, damages to ...

  • 2022-02-25
Course on Explosion Protection and Safety Management in the Chemical Process Industries; Wuppertal Online Event 05 September 2022 - 07 October 2022

The Federal Government of Germany, the University of Wuppertal, and the Technical Secretariat (hereinafter “the Secretariat”) of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) wish to inform OPCW Member States about an online course on explosion protection and safety management in the chemical process industries for Member Stat...

  • 2022-02-02
Online course on Assistance and Protection in Deterrence and Prevention on the use of Chemical Weapons & Toxic Industrial Chemicals from a Law Enforcement point of view Part 1.

- This on-line workshop is a capacity-building initiative within the framework of Article X of the Chemical Weapons Convention to support the OPCW Member States to strengthen participants ' capacity with initial and advanced incident site management and information collection approaches & principles, by the most innovative information collection te...

  • 2022-02-02
Seoul Workshop on Peaceful Applications in Chemistry

- The aim of the workshop is to promote the use of chemistry related to the Convention and to enhance national capacities in regional development. The specific objectives of the workshop are to: (a) to provide an opportunity for participants to consider and discuss specific chemical safety and security management issues related to chemical processe...

පුවත් හා සිදුවීම්

WORKSHOP ON “EMERGING CHEMICAL THREATS FOR NATIONAL SECURITY”

The National Authority for Implementation of the Chemical Weapons Convention (NACWC) organized a one day workshop on “Emerging Chemical Threats for National Security” aiming to facilitate effective and efficient awareness on Emerging Chemical Threats, new trends and case studies for CBRNE first responder units. The workshop was held on 24th March 2022 at Sappers Leisure Bay (SALEBA) Auditorium, Army Camp, Mattegoda. Maj Gen WMGCSB Wijayasundara RSP USP ndu, Chief Field Engineer, Sri Lanka Army and Maj Gen MK Jayawardena RSP USP ndu, General Officer Commander Engineer Division witnessed the inauguration session of the event as chief guests. Mr. Jayantha Edirisinghe, Additional Secretary (National Security) and Acting Director, NACWC welcomed all the invitees, guest speakers and participants to the event. Dr. Rohan Perera, Former Senior Programme Officer, OPCW conducted the 1st session of the event with a valuable lecture on “Emerging Chemical Threats and New Trends” which was an eye-opening session for all the participants. Professor Terney Pradeep Kumara, Professor, Department of Oceanography and Marine Geology, Faculty of Fisheries and Marine Sciences & Technology, University of Ruhuna conducted the 2nd session of the event with very much interesting case study on “Xpress Pearl Disaster” explaining overview of the Responder Operation, Challenges faced and the lesson learnt. The session was concluded with an open discussion clarifying the doubts of the audience. The workshop was concluded with the vote of thanks delivered by Commander (E) AC Samarasinghe, Coordinating Officer – NACWC thanking all the guest speakers, invitees, participants and organizing committee.

Colombo, Sri Lanka
OPCW training programme ensures declaration and inspection obligations keep pace with chemical industry growth

THE HAGUE, Netherlands—25 February 2022 —National Authority and chemical industry representatives enhanced their knowledge and skills in preparing declarations and receiving and escorting OPCW inspections during an advanced training course held online from 7 to 25 February. In her opening remarks, the Head of the OPCW’s Implementation Support Branch highlighted: “The chemical industry is growing rapidly across the globe, with production and trade in chemicals increasing every year. This makes comprehensive implementation of Article VI of the Chemical Weapons Convention even more critical. The international community trusts the OPCW’s robust verification regime to ensure that chemicals are used exclusively for peaceful purposes. Timely and comprehensive declarations from National Authorities and chemical industry partners are essential in preventing the re-emergence of chemical weapons.”

Colombo, Sri Lanka