රසායනික අවි සම්මුතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ජාතික අධිකාරියට සාදරයෙන් පිළිගනිමු

ජාතික ආරක්ෂාව සහ ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ රසායනික අවි සම්මුතීන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වූ ජාතික අධිකාරියේ (NACWC) වෙබ් අඩවිය වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු. NACWC සිය සේවාදායකයින්ට ප්‍රධාන වශයෙන් කර්මාන්තකරුවන් සහ රසායනික ආනයනකරුවන්/අපනයනකරුවන් සඳහා ගුණාත්මක හා කාර්යක්ෂම සේවාවක් සපයයි. අපගේ අනාගත සැලසුම්, ආනයන/අපනයන රසායනික ද්‍රව්‍ය සඳහා මාර්ගගත යෙදුම්, රසායනික ආරක්ෂාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා වටිනා තොරතුරු, ඔබේ පරිශ්‍රයේ ආරක්ෂාව සහ සෞඛ්‍ය සාධකය සහ රසායනික අවි සම්මුතියට අදාළ ප්‍රයෝජනවත් වෙබ් සබැඳි පිළිබඳව දැන ගැනීමට ඔබට වරින් වර වෙබ් අඩවිය හරහා සැරිසැරීමට හැකිය. දැනට, රසවත් හා අධ්‍යාපනික ගමනක් සඳහා අපගේ වෙබ් අඩවියට මම ඔබට ආරාධනා කරමි.

ඉදිරි පුහුණු වැඩසටහන්

  • 2021-12-21
Call for nomination for an Analytical Skills Development Course Hyderabad, India 6-10 December 2021

- The aims of the course are to: assist qualified analytical chemists from Member States with economies that are developing or in transition in acquiring further experience and practical knowledge; facilitate the analysis of chemicals related to national implementation of the Chemical Weapons Convention (hereinafter “the Convention”); enhance national capacities in these Member States by offering online training in analytical chemistry to personnel from industry, academic institutions, and government laboratories; facilitate the adoption of good laboratory practices; and broaden the pool of human resources from which National Authorities and the Secretariat can draw in the future.

  • 2021-02-23
Assistance and Protection Online Course for Instructors.

- The objective of the online course is to support participating States Parties theoretically enhance their abilities, skills and reinforce national instructors’ knowledge to conduct training to first responders in how to design and conduct a standard training course on protection against chemical weapons and other toxic chemicals, as well as in how to manage chemical incidents.

  • 2021-02-23
Seoul Workshop on Peaceful Applications in Chemistry

- The aim of the workshop is to promote the use of chemistry related to the Convention and to enhance national capacities in regional development. The specific objectives of the workshop are to: (a) to provide an opportunity for participants to consider and discuss specific chemical safety and security management issues related to chemical processes that have a direct bearing on the effective implementation of the Convention; and (b) contribute to the sharing of information and the exchange of experiences regarding practical management programs.

  • 2021-02-23
Online course on Assistance and Protection in Deterrence and Prevention on the use of Chemical Weapons & Toxic Industrial Chemicals from a Law Enforcement point of view Part 1.

- This on-line workshop is a capacity-building initiative within the framework of Article X of the Chemical Weapons Convention to support the OPCW Member States to strengthen participants' capacity with initial and advanced incident site management and information collection approaches & principles, by the most innovative information collection techniques (e.g. (i) identify, (ii) collect, analyse and (iii) collate Technical Information (TECHINT) including (iv) sampling (pre & post incident)) involving Chemical Warfare Agents (CWA) and Toxic Industrial Chemicals (TIC)

පුවත් හා සිදුවීම්

Fire at INSEE Ecocycle Lanka (Pvt)

INSEE Ecocycle Lanka (Pvt) is a waste recycling factory located in Katunayke Free Trade Zone controlled by Board of Investment. During the morning hours on 03rd February 2020, a fire has occurred in the factory. According to the information obtained the fire had only damaged the waste recycling factory and had not spread to any other nearby premises. No casualties or injuries have been reported as yet.

Colombo, Sri Lanka
Oil tanker fire in Sri Lanka’s rich waters highlights need for preparedness

-

Authorities in Sri Lanka are seeking millions of dollars in damages after a weeklong firefighting operation to put out a blaze on board an oil tanker in its waters. Some of the fuel oil from the MT New Diamond leaked into the sea but was quickly contained, and none of the 270,000 tons of its crude oil cargo leaked or caught fire, averting what could have been a major environmental disaster. With the ship now stabilized and awaiting permission to dock at an available port to offload the crude, Sri Lankan authorities have filed charges against the captain and a claim for $2.4 million from the ship’s owners for the firefighting and pollution prevention efforts.

Colombo, Sri Lanka