ශ්‍රී ලංකා වේලාව: 12:40 PM | නෙදර්ලන්ත වේලාව: 08:10 AM