ශ්‍රී ලංකාව 1993 ජනවාරි 14 දින රසායනික අවි සම්මුතිය (ර.අ.ස.) සඳහා අත්සන් තැබූ අතර 1994 අගෝස්තු 19 දින එය අපරානුමත කරන ලදී. මෙම සම්මුතිය ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වූ පනත 2007 අගෝස්තු මස පාර්ලිමේන්තුව මගින් සම්මත කළ අතර 2008 අගෝස්තු 15 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි බලාත්මක කරන ලදී.

ර.අ.ස. යනු රසායනික අවි වැඩි දියුණු කිරීම, නිපදවීම, එක්රැස් කිරීම, සහ භාවිතා කිරීම තහනම් කිරීම සහ ඒවා විනාශ කිරීම පිළිබඳ සම්මුතියට දී ඇති පොදු නාමයයි. මෙම කාණ්ඩයට අයත් අවි සත්‍යාපනය කළ හැකි ආකාරයෙන් තුරන් කිරීම සඳහා උත්සාහ දරන රසායනික අවි සම්මුතිය ජාත්‍යන්තර ගිවිසුමකි. එය මූලික වශයෙන් ජාතික වැඩසටහන්ද, වක්‍රාකාරයෙන් රසායනික ත්‍රස්තවාදයේ තර්ජනය ආමන්ත්‍රණය කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවද ඇතුළුව ලොව පුරා බොහෝ රටවල කාර්මික, කෘෂිකාර්මික, පර්යේෂණ, වෛද්‍ය, ඖෂධ සහ අනෙකුත් සාමකාමී කාර්යයන් සඳහා සිය නිෂ්පදාන කටයුතුවලදී විෂ රසායනික ද්‍රව්‍ය හා ඒවායේ පූර්වගයන් නිපදවීමේ නිරතව සිටින සමාගම් සහ ව්‍යාපාර තිබේ. මෙම රසායනික ද්‍රව්‍ය සමහරක් රසායනික අවි තැනීම සඳහා ද යොදා ගත හැකි. එබඳු ද්වි භාවිත රසායයනික ද්‍රව්‍ය පවතින බැවින්, එබඳු රසායනික ද්‍රව්‍ය ආශ්‍රිත කර්මාන්තයන්හි ක්‍රියාකාරකම් අධීක්ෂණය අතිශයින් වැදගත් වේ.

රසායනික අවි සම්මුතිය සඳහා වූ සිය බැඳීම් ඉටු කිරීම පිණිස “රසායනික අවි තහනම් කිරීම සඳහා වූ සංවිධානය සහ වෙනත් පාර්ශ්ව රාජ්‍යයන් සමග ඵලදායී ලෙස සබඳතා පැවැත්වීම සඳහා ජාතික කේන්ද්‍රීය ස්ථානයක් ලෙස ක්‍රියා කිරීම පිණිස ශ්‍රී ලංකාව ජාතික අධිකාරියක් පිහිටුවිය යුතුය. 2006 මැයි 31 දිනැති අංක 06/0982/2134/014 දරන කැබිනට් අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය අනුව ජාතික මට්ටමින් රසායනික අවි සම්මුතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වූ ජාතික අධිකාරිය ලෙස කර්මාන්ත සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය නම් කරන ලදී.

මෙම පනතට අනුව, ශ්‍රී ලංකාව,

  • ජාතික කේන්ද්‍රීය ස්ථානයක් ලෙස ක්‍රියා කිරීම සඳහා අධිකාරියක් පිහිටුවිය යුතුය.
  • විෂ රසායනික ද්‍රව්‍ය භාවිතය නියාමනය කළ යුතුය.
  • උපලේඛනගත රසායනික ද්‍රව්‍ය භාවිතය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා වාරික පරීක්ෂණ සිදු කළ යුතුය.
  • මෙම උපලේඛනගත රසායනික ද්‍රව්‍ය ආනයනය සහ භාවිතය පිළිබඳ වාර්ෂික ප්‍රකාශයක් රසායනික අවි තහනම් කිරීම සඳහා වූ සංවිධානයට (ර.අ.ක.ස) ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
  • සම්මුතිය යටතේ ඇති අනෙකුත් වගකීම් ඉටු කළ යුතුය.
එ.ජා. සමග ර.අ.ක.ස. හි සබඳතාවය

මෙම සංවිධානය එක්සත් ජාතීන්ගේ නියෝජිතායතනයක් නොවුවද ප්‍රතිපත්තිමය සහ දේශපාලන කරුණුවලදී සහයෝගයෙන් කටයුතු කරයි. සිය ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධිකරණය කරන්නේ කෙසේදැයි විස්තර කරමින්, 2007 සැප්තැම්බර් 07 වන දින ර.අ.ක. සංවිධානය එක්සත් ජාතින් සඳහා ගිවිසුමක් අත්සන් තබන ලදී. රසායනික අවි පරීක්ෂකයින් එක්සත් ජාතීන්ගේ ගමන් ලේඛනයක් (Laissez-Passer ) තම සංචාර සඳහා භාවිතා කරන අතර ඔවුන්ගේ තනතුර, වරප්‍රසාද සහ මුක්තීන් විස්තර කෙරෙන ස්ටිකරයක් එහි අලවා ඇත. එක්සත් ජාතීන්ගේ කලාපීය කණ්ඩායම්ද විධායක මන්ඩලයේ වාරිකව තනතුරු මාරුවීම පාලනය කිරීම සඳහා සහ ර.අ.ක. සංවිධානයෙහි ක්‍රියාත්මක වන අතර නිල නොවන සාකච්ඡා සඳහා වේදිකාවක් ද සපයයි.