• முகவரி:
    இரசாயன ஆயுத உடன்படிக்கையை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான தேசிய அதிகாரசபை
    15வது மாடி, "சுஹுருபாய", பத்தரமுல்ல, இலங்கை.
  • தொலைபேசி: 0112876008
  • தொலைநகல்: 0112876008
Designation Name Telephone Fax Email
Chairman General G.D.H. Kamal Gunaratne (Retd)
WWV RWP RSP USP ndc psc MPhill
+94 11 2381 154 +94 11 2541 529 secdefence@defence.lk
Director Mr. Jayantha Edirisinghe 011 2421438 +94 11 2886 079 nacwcsl@gmail.com
info@nacwc.gov.lk
jayanthasas74@gmail.com
Staffs +94 11 2876 008 +94 11 2876 008 nacwcsl@gmail.com
info@nacwc.gov.lk