• ලිපිනය:
    රසායනික අවි සම්මුතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ජාතික අධිකාරිය
    15 වන මහල, "සුහුරුපාය",බත්තරමුල්ල,ශ්‍රී ලංකාව.
  • දුරකථනය: 0112876008
  • ෆැක්ස්: 0112876008
තනතුර නම දුරකථන ෆැක්ස් විද්යුත් තැපෑල
සභාපති ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්න (විශ්‍රාමික)
WWV RWP RSP USP ndc psc MPhill
+94 11 2381 154 +94 11 2541 529 secdefence@defence.lk
අධ්‍යක්‍ෂ ජයන්ත එදිරිසිංහ මහතා 011 2421438 +94 11 2886 079 nacwcsl@gmail.com
info@nacwc.gov.lk
jayanthasas74@gmail.com
කාර්ය මණ්ඩලය +94 11 2876 008 +94 11 2876 008 nacwcsl@gmail.com
info@nacwc.gov.lk